top of page

Inclusief Job Design als oplossing voor stijgende werkloosheid zogenaamde kansengroepen

Bijgewerkt op: 14 aug. 2019


Vorige week maakte VDAB de balans op van de arbeidsmarkt in juli 2016. Het jobaanbod is de voorbije maanden met bijna een kwart gestegen. De werkloosheid daalt verder, maar helaas niet voor iedereen. Bij langdurig werklozen, mensen met een arbeidshandicap en mensen van buitenlandse origine neemt de werkloosheid net toe. Uit onderzoek van Sarah Carpentier (UAntwerpen) blijkt dat ook lokale besturen moeilijkheden ervaren om leefloners aan werk te helpen.


Het beleid hoopt met de doorgevoerde vereenvoudigingen in het Vlaamse doelgroepenbeleid maximaal kansen te bieden aan werkzoekenden die het echt nodig hebben. Echter, onderzoek heeft al vaker aangetoond dat het bereik, gebruik en de effecten van loonprikkels zoals loonkostensubsidie tamelijk gering zijn (o.a. Borghouts et al., 2015). Naast de inzet van loonkostensubsidies focust het beleid sterk op werkplekleren en werkervaring op de reguliere werkvloer. In plaats van te volharden in het zoeken naar de witte raaf zouden werkgevers meer baat kunnen hebben bij het zoeken naar kandidaten met de juiste set (basis)competenties die ze vervolgens intern verder opleiden.

Vraag is evenwel of bedrijven plaats zullen geven aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wat met werkzoekenden waarbij de gap tussen wat ze kennen en kunnen, en wat werkgevers vragen (te) groot is? Dreigen werkgevers niet te zullen afhaken omwille van een (te) grote investering in tijd en energie om deze werkzoekenden op te leiden tot het verwachte niveau (als dit überhaupt al haalbaar is)?

Willen we de mensen die vandaag nauwelijks toegang vinden tot de arbeidsmarkt, toch aan de slag krijgen, moeten we werk maken van het groeiend tekort aan degelijke jobs voor laaggeschoolden in België. Peter De Keyzer, chief economist BNP Paribas Fortis, hield vorig jaar al een warm pleidooi voor meer hamburgerjobs (De Tijd, 15/05/2015). Niet in de door Max Boas en Steve Chains boek Big Mac. The Unauthorized Story of McDonald's verspreidde betekenis van 'kleine, laagbetaalde, onzekere jobs zonder doorgroeimogelijk-heden', maar wel duurzame, kwalitatieve en passende jobs voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het creëren van deze jobs kan door middel van Inclusief Job Design. Hierbij worden eenvoudige, bestaande taken bij de zittende medewerkers weggenomen en samengevoegd tot één of meerdere functies. De nieuwe functies worden vervolgens opnieuw opgenomen in de organisatie. Het mes snijdt aan twee kanten: met Inclusief Job Design kunnen mensen duurzaam aan het werk geholpen worden die nu niet of moeilijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zorgt de herverdeling van taken voor verlaging van de werkdruk en verhoging van het werkplezier binnen het bedrijf, en kan het bedrijf een hogere productie of concurrentievoordeel opleveren.

Afhankelijk van de werkzoekende is de nieuw gecreëerde job een finaliteitsjob of eerder een laagdrempelige instapjob waarbij werkervaring, sociale contacten, scholing en bijscholing kansen bieden op verder doorgroeien.

Meer weten?

Bart Moens, 0468 12 06 08 of bart@inclusiefwerkt.be


49 weergaven0 opmerkingen
bottom of page